Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft personeel en ouders de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school. Op onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR. 

De MR heeft o.a. tot taak:

  • behartigen van de belangen van de school en haar leerlingen
  • bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school
De MR heeft instemmingsrecht en/of adviesrecht o.a. inzake:
  • beleidsvorming en taakverdeling van het personeel
  • het beleid t.a.v. de materiële exploitatie van de school
  • het beleid ten aanzien van de instandhouding van de openbare scholen